Uchwała Nr XXXVIII/228/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzykosy na lata 2018-2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017 r.

 

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzykosy na lata 2018-2022

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzykosy na lata 2018-2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/228//2017

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 października 2017 r.

 

 

WIELOLETNI PROGRAM

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KRZYKOSY
NA LATA 2018 - 2022

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.Celem Programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Program z jednej strony identyfikuje problemy wystepujące na lokalnym rynku mieszkaniowym, a z drugiej strony ustala priorytety działań, co ułatwi dokonanie właściwego podziału środków przeznaczonych na rozwój budownictwa mieszkaniowego w Gminie Krzykosy.

2. Program zawiera propozycje działań gminy w latach 2018 - 2022 zmierzające do realizacji zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, adekwatnie do potrzeb w tej dziedzinie z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy oraz działania nakierowane na poprawę stanu technicznego standardu istniejącego zasobu.

§ 2. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy.

1.     Mieszkaniowy zasób Gminy Krzykosy stanowią lokale mieszkalne usytuowane w budynkach wg poniższej tabeli.

Wykaz budynków stanowiących własność mieszkaniowego zasobu gminy.

Tabela nr.1

L.p.

Adres budynku

Rodzaj lokalu

Powierzchnia lokali

Ilość lokali

% udział gminy we własności nieruchomości

1.

Krzykosy ul. Główna 2 i 4

Lokal mieszkalny

270,98

5

100%

2.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

Lokal mieszkalny

110,90

2

100%

3.

Krzykosy ul. Główna 10

Lokal mieszkalny

81,20

2

100%

4.

Solec ul. Główna 4

Lokal mieszkalny

81,40

1

100%

5.

Witowo 48

Lokal mieszkalny

168,69

3

100%

6.

Bogusławki 1

Lokal mieszkalny

225,78

5

100%

7.

Garby 27

Lokal gminny we wspólnotach mieszkaniowych

169,00

5

100%

2.     Struktura zasobu mieszkaniowego jest następująca.

Tabela nr 2.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ BUDYNKÓW

ILOŚĆ LOKALI

POWIERZCHNIA MIESZKALNA

( m2 )

Zasoby wiejskie

6

18

938,95

Zasoby wiejskie we wspólnotach mieszkaniowych

1

5

169,00

RAZEM

7

23

1 107,95

 

3.     Ogólna charakterystyka mieszkaniowego zasobu gminy.

Według stanu na koniec września 2017r. gmina Krzykosy jest właścicielem 6 budynków z 18 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 938,95m2.

We wspólnotach mieszkaniowych znajduje się 5 gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w 1 budynku.

4.     Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy przedstawia się następująco:

Tabela nr 3.

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

JEDNO-

STKA MIARY

LATA

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Ilość budynków

Szt.

6

5

5

5

4

2.

Ilość lokali mieszkalnych

Szt.

18

13

13

13

11

3.

Powierzchnia lokali

m2

836,97

667,97

667,97

667,97

586,77

 Źródło: opracowanie własne.

Gmina Krzykosy nie posiada w zasobie mieszkaniowym lokali socjalnych i w kolejnych latach objętych programem nie przewiduje się ich budowy.

5.     Planuje się zmniejszanie lokali mieszkalnych poprzez sprzedaż lokali. Znajdujące się w mieszkaniowym zasobie Gminy lokale o niższym standardzie, po zwolnieniu ich przez dotychczasowych najemców , będą przeznaczone na lokale socjalne. Nie przewiduje się poszerzenia zasobu poprzez budowę nowych mieszkań. Powiększenie zasobu mieszkaniowego może nastąpić w drodze komunalizacji mienia lub nieodpłatnego nabycia lokali od ich właścicieli w drodze darowizny.

6.     Priorytetem w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy Krzykosy jest nie dopuszczenie do pogorszenia stanu technicznego budynków, stopniowa modernizacja, kontrola bieżących potrzeb remontowych. Monitorowanie stanu technicznego budynków będzie dokonywane w oparciu o okresowe przeglądy techniczne sprawności obiektów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)

7.     Aktualny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Krzykosy przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4.

L.p.

Adres budynku

Ściany konstru-kcyjne

Rodzaj pokrycia dachowego

Stan dachu

Rodzaj stropu

Stan stropu

Rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej

Stan stolarki okiennej i drzwiowej

Ogólny stan budynków i lokali

1.

Krzykosy ul. Główna 2 i 4

Cegła

dachówka

dosta- teczny

Belki- drewno/ beton

dobry

PCV, drewno

dobry

dosta- teczny

2.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

Cegła

dachówka

dosta- teczny

Belki- drewno/ beton

dobry

PCV, drewno

dosta- teczny

dosta- teczny

3.

Krzykosy ul. Główna 10

Cegła

Beton, papa

dobry

Belki- drewno/ beton

dobry

PCV, drewno

dobry

dobry

4.

Solec ul. Główna 4

Cegła

dachówka

dosta- teczny

Belki- drewno

dobry

Drewno

zły

dosta- teczny

5.

Witowo 48

Cegła

Blachoda-chówka

Bardzo dobry

Beton

dobry

PCV, drewno

dobry

dobry

6.

Bogusławki 1

Cegła

Eternit

zły

Belki- drewno

dosta- teczny

PCV, drewno

dosta- teczny

zły

7.

Garby 27

Cegła

Blachoda-chówka

dobry

Beton

dobry

PCV, drewno

dobry

dobry

     Źródło: opracowanie własne.

8.     Prognozowany stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Krzykosy na lata 2018 - 2022.

Lp.

Położenie budynku

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

2.

Krzykosy ul. Główna 10

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

3.

Solec ul. Główna 4

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

4.

Witowo 48

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

5.

Bogusławki 1

zły

dostateczny

dostateczny

dostateczny

dostateczny

6.

Garby 27

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

§ 3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji.

          Wykonane przeglądy techniczne mieszkaniowego zasobu gminy stanowią podstawę do wykonywania prac remontowych i napraw bieżących.

          Środki finansowe, które Gmina może przeznaczyć na remonty mieszkań komunalnych są ograniczone, a ich ilość jest niewystarczająca na pokycie w okresie objętym planem wszystkich prac remontowych. W plan remontowy wchodzą również naprawy. Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na te cele. W latach 2018 - 2022 poza wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwaniem awarii planuje się wykonywanie głównie remontów zapewniających własciwe warunki mieszkaniowe najemców i ich bezpieczeństwo oraz zabezpieczenie budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnetrznych tj.:

- wymiana pokrycia dachowego,

- wzmocnienie stropów,

- wymiana okien,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- remont elewacji zewnętrznej.

Plan remontów wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali przedstawia się następująco.

Tabela nr 5.

L.p.

ADRES

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

-wymiana okien

-wymiana dachówek

 

 

-remont elewacji zewnętrznej

 

-malowanie elewacji

 

2.

Krzykosy ul. Główna 10

-wymiana drzewi zewnętrznych

 

 

 

 

-malowanie elewacji

 

3.

Solec ul. Główna 4

-wymiana dachówek

-wymaina instalacji elektrycznej

-wymiana okien

-wymiana okien

-remont elewacji zewnętrznej

 

-malowanie elewacji

 

-wymiana drzewi zewnętrznych

 

4.

Witowo 48

-wymiana okien

 

-wymiana drzewi zewnętrznych

-malowanie elewacji

 

5.

Bogusławki 1

-prace dekarskie: wymiana pokrycia dachowego

-wzmocnienie belek stropowych

-wymiana drzewi zewnętrznych

-wymiana okien

 

 

-wymaina instalacji elektrycznej

-malowanie elewacji

-remont elewacji zewnętrznej

-ocieplenie budynku

 

6.

Garby 27

 

-remont elewacji zewnętrznej

-malowanie elewacji

 

 

 

Żródło: szacunkowe koszty opracowane przez pracowników UG Krzykosy

§ 4. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2018 - 2022.

          W okresie objętym programem planuje się sprzedaż 7 lokali. Prognozowana sprzedaż lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

- w 2018 r. - 0 lokali

- w 2019 r. - 5 lokali

- w 2020 r. - 0 lokali

- w 2021 r. - 0 lokali

- w 2022r. - 2 lokale

§ 5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

1.     Politykaczynszowa Gminy Krzykosy ma na celu stopniową ekonomizację czynszów regulowanych do poziomu warunkującego pełne pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji i remontów ( bez modernizacji ) zasobu mieszkaniowego gminy.

2.     Czynsz najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skłąd zasobu mieszkaniowego ustala się na podstawie stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających stawkę. Stawka bazowa jest ustalana wg metody średniej stawki.

3.     Stawka czynszu najmu za lokale socjalne równa będzie połowie najniższej stawki czynszu obowiązującej w gminnym zasobie mieszkaniowym.

4.     Warunki obniżające wartość bazową stawki czynszu:

1)     Położenie budynku

- położenie budynku w poszczególnych wsiach nie wpływa na stawkę bazową czynszu

 2) Położenie lokalu w budynkach :

                    - lokal w suterenie -10%

 3) Wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i

 instalacje:

          - lokal bez C.O. -15%

          - lokal bez kanalizacji -15%

 - lokal bez instalacji wodociągowej -15%

 - lokal bez łazienki -15%

 4) Ogólny stan techniczny budynku:

                    - stan techniczny budynku określony jako zły -2%

           Maksymalna obniżka czynszu może wynosić 60%.

5.     Wójt Gminy Krzykosy ustalając stawki czynszu jest zobowiązany zapewnić Gminie Krzykosy jako właścicielowi nieruchomości, wystarczające wpływy środków finansowych, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali, nie mniejsze niż w roku 2017.

6.     Podwyższenie czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy może być dokonywane raz w roku.

7.     Zakłada się wprowadzenie podwyżki stawki czynszu w skali umożliwiającej stopniowe dochodzenie do czynszu wynoszącego w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

8.     Wynajmujący może podwyższyć wysokość czynszu, jeżeli w lokalu dokonano ulepszeń mających wpływ na wielkość stawki.

9.     W przypadku zmniejszenia wyposażenia technicznego lokalu z przyczyn leżących po stronie wynajmującego automatycznie stawka czynszu ulegnie obniżeniu stosownie do postanowień zawartych w § 7 ust.4.

10. Wynajmujący nie podwyższa stawki czynszu z tytułu ulepszenia wprowadzonego przez najemcę we własnym zakresie i na własny koszt, pod warunkiem wcześniejszego zaakceptowania zakresu prac. Okres zwolnienia z podwyższenia stawki czynszu zależny jest od wysokości kosztów poniesionych na ulepszenia, zaakceptowane przez wynajmującego lokal.

 

§ 6. Sposób i zasdy zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

1.     Zasób mieszkaniowy Gminy Krzykosy sklada się z budynków i lokali stanowiących wyłączną własność gminy.

2.     Zarząd budynkami i lokalami wchodzącymi w skłąd mieszkaniowego Zasobu Gminy Krzykosy wykonuje Wójt Gminy Krzykosy.

3.     W latach 2018 -2022 nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzykosy.

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy polegać będzie na:

1)     Zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości

2)     Zapewnienie bezpieczeństwa uzytkowania i odpowiedniej eksploatacji nieruchomości , bieżące administrowanie nieruchomościami, naliczanie nalezności i ich windykacja.

§ 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

          Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej jest:

- czynsz z tytułu wynajmu za lokale mieszkaniowe ( tabela nr 6 )

Tabela nr 6.

L.p.

TREŚĆ

LATA

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Wpływy z czynszu

75.366,76

72.778,82

76.417,76

80.238,65

71.470,55

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowym źródłem finansowania mogą być dochody z czynszu i najmu za lokale użytkowe i środków z budżetu gminy przeznaczone na remonty budynku.

§ 8. Wysokość z wydatków w poszczególnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy.

           Główną zasadą gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania programu będzie wprowadzenie równoważącej się struktury dochodów i wydatków.

1.     Planowane wydatki związane z utrzymaniem Mieszkaniowego Zasobu Gminy Krzykosy w okresie obowiązywania programu ( tabela nr 7 ).

Tabela nr 7.

L.p.

TREŚĆ

LATA

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

-

-

-

-

-

2.

Koszty bieżącej eksploatacji

41.366,76

38.778,82

42.417,76

46.238,65

37.470,55

3.

Koszty remontów lokali i budynków

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

4.

Koszty modernizacji lokali i budynków

-

-

-

-

-

5.

Wydatki inwestycyjne

-

-

-

-

-

Źródło: opracowanie własne.

2.     Priorytetowym celem planowanych remontów jest zapewnienie bezpieczeństwa najemcom.

§ 9. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

1.     Głównym zadaniem polityki mieszkaniowej gminy jest tworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych infrastruktury technicznej, eliminowanie sytuacji ekstremalnych oraz takie modyfikowanie systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, aby otworzyć szanse rozwiązania tych problemów w możliwie najkrótszym czasie.

2.     W celu racjonalizacji gospodarki mieszkaniowej planuje się wzmożenie działań polegających na:

- windykacji zaległości czynszowych,

- obniżeniu kosztów eksploatacyjnych,

- ustaleniu czynszów mieszkalnych na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków oraz bieżących remontów

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonania zmiany lokali mieszkalnych dla zapewnienia racjonalnego wykorzystania Mieszkaniowego Zasobu Gminy.

 4. Nie przewiduje się możliwości zamiany lokali związanych z remontami budynków i lokali.

§ 10. Podsumowanie.

1.     Przedstawione w niniejszym opracowaniu polityka mieszkaniowa, będąca efektem wcześniejszych doświadczeń, stanowić ma podstawę do sformułowania szczegółowych kierunków działań Gminy Krzykosy w tym zakresie.

2.     Przewiduje się, że na bieżąco prowadzony będzie monitoring dotyczący spraw związanych z mieszkalnictwem, dający podstawy do przeprowadzenia koniecznych udoskonaleń.

3.     W przypadku istotnych zmian w zakresie uwarunkowań prawnych i sytuacji ekonomicznej będą wprowadzone modyfikacje Polityki Mieszkaniowej Gminy Krzykosy.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając