Uchwała Nr XXXVIII/223/2017 z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2017 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 30 października 2017r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXVIII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/200/2017 z dnia 30 maja 2017r., Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/208/2017 z dnia 30 maja 2017r., Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/211/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r., Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/221/2017 z dnia 26 września 2017r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2017-2029 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.”
2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

 Załączniki: