Uchwała Nr XXXVIII/222/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/222/2017

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2017r.

                         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/207/2017 z dnia 7 lipca 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 160/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 163/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/210/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/220/2017 z dnia 26 września 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 173/2017 z dnia 29 września 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie         29.802.584,17

       z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                           28.523.162,84

-   dochody majątkowe w kwocie                                                        1.279.421,33 zł,

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.577.163,24 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między   jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 287.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 548.374,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,         

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie           30.246.584,17

      zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                            27.611.206,82

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                         2.635.377,35 zł,

               zgodnie z załącznikiem Nr 4.

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

                1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

                odrębnymi  ustawami  w  wysokości 9.577.163,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

                2) wydatki na  realizację  zadań  realizowanych w  drodze  umów  lub  porozumień

                między   jednostkami   samorządu   terytorialnego   w   wysokości   287.622,00 zł,                 

               zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

   3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

   ust. 1 pkt  2   i  3  ufp   w   części   związanej   z   realizacją   zadań   w   wysokości         

   155.601,20 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 5.

 

3)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie  444.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków”.

 

4)      § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.044.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                         2.010.099,45

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  publicznych                181.586,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

 

6)      § 14 otrzymuje brzmienie:

„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla  poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              (-) Wiesław Zając

 Załączniki: