Zarządzenie Nr 160/2017 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 160/2017 
Wójta Gminy Krzykosy 
z dnia 16 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/207/2017 z dnia 7 lipca 2017r.
wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 114.712,35 zł i po zmianach wynoszą 28.657.869,81 zł, w tym:

- dochody bieżące 27.424.646,81 zł,
- dotacje na zadania zlecone 8.815.468,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 114.712,35 zł i po zmianach wynoszą 29.042.869,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26.566.832,63 zł,
- wydatki na zadania zlecone 8.815.468,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) inż. Andrzej Janicki

 Załączniki: