Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16.04.2018 r.

Krzykosy, dnia 16.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującego działkę nr 12 w Pięczkowie

    Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującego działkę nr 12 w Pięczkowie, zwanego dalej „projektem miejscowego planu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.04.2018 r. do 17.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.05.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2018 r.

Wójt Gminy    
(-)Andrzej Janicki