Uchwała Nr XLIV/265/2018

Uchwała Nr XLIV/265/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzykosy

    Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 12 § 2-3 i 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy na wniosek Wójta Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Krzykosy tworzy się 4 stałe obwody głosowania, dla których ustala się numery i granice oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Krzykosy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy oraz rozplakatowanie obwieszczeń.

2. Na niniejsze ustalenie Rady Gminy Krzykosy w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krzykosy obwodów głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodniczący
Rady Gminy  
Wiesław Zając Portable Document Format ZałącznikWykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krzykosy [pdf]