Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

że w dniu 28.05.2018 r. Inwestor: Pan Tobiasz Matuszak, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej chlewni - budynku tuczarni świń na 600 szt. warchlaków w cyklu otwartym wraz z silosem paszowym o pojemności 15 ton, planowanego do realizacji na działce nr ewidencyjnym 202, położonej w miejscowości Witowo 82, gmina Krzykosy, powiat średzki.

Wójt Gminy Krzykosy
/.../             
inż. Andrzej Janicki