Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Krzykosy, dnia 11 czerwca 2018 r.

OŚR.6220.1.17.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 11 czerwca 2018 r. postanowienia Wójta Gminy Krzykosy w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP położonego na działce o numerze ewidencyjnym 279/9 w obrębie Sulęcin, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.

Niniejsze postanowienie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od jego opublikowania.

Otrzymują:
1. Adam Szymkowiak – pełnomocnik
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia