Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia 11.06.2018r.

OSR.6220.1.18.2016

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

    Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP położonego na działce o numerze ewidencyjnym 279/9 w obrębie Sulęcin, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie zawiadamiam Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:
1. Adam Szymkowiak – pełnomocnik
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131