Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/18 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

    Na podstawie art. 49 k.p.a oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:
polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP
w Sulęcinie

Inwestor: Szymon Grewling Gospodarstwo Rolne, Sulęcin, ul. Długa 43,
63-023 Sulęcinek

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego
w dniu 30 lipca 2018 r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

Decyzję nr 1/18 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pokój nr 23 (tel. 61-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy  
/.../ inż. Andrzej Janicki

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
Krzykosy , dnia 30.07.2018 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:
........................, dnia .........................