Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji nr 1/18

Krzykosy, 17.08.2018r.

OSR.6220.1.23.2016 

wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

    Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Zawiadamiam

że w dniu 11 sierpnia 2018 r. (doręczone 16.08.2018r.) zostało wniesione od decyzji nr 1/18 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 lipca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP w Sulęcinie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 131 Kpa Wójt Gminy Krzykosy przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Z treścią wniesionego odwołania można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzykosach, pok. nr 23, w godzinach urzędowania.