Uchwała Nr XLIX/302/2018

UCHWAŁA NR XLIX/302/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 443 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Krzykosy oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2. Dotacji celowej udziela się na bieżące utrzymanie, konserwację, remonty oraz wykonanie nowych urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Krzykosy.
3. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.
4. Dotacja udzielana jest w wysokości 10.000,- zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji zadania.
5. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Krzykosy w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. W 2018r. wnioski składa się do dnia 31 października.
6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Krzykosy.
8. Wnioski ocenione jako poprawne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Ocena dokonywana jest w oparciu o zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych.
9. Decyzję w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Wójt Gminy Krzykosy.
10. Wójt zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
11. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Krzykosy a spółką wodną.

§ 2. 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 30 listopada danego roku budżetowego.
2. Rozliczenie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania, protokoły odbioru robót oraz kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.
3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy        
(-) Michał GrochowskiZałączniki:
Portable Document Format 
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji [pdf]UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XLIX/302/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

    Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w formie dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
    Zasady udzielania, tryb postępowania i sposób jej rozliczania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzieleniu dotacji i jej rozliczenia.
    Nową uchwałę podejmuje się w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne.
Ze względu na konieczność wykonania art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

    Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.