Uchwała Nr XLIX/301/2018

UCHWAŁA Nr XLIX/301/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.), art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku rolnego od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:
1) Pana Leszka Marciniaka – na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,
2) Pana Zygmunta Kołackiego – na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,
3) Pana Aleksandra Gabałę – na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,
4) Panią Hannę Matuszewską – na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,
5) Pan Krzysztofa Ambrożego – na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,
6) Pana Feliksa Szmanię – na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,
7) Pana Ryszarda Ignaszewskiego – na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,
8) Pana Pawła Grześkowiaka – na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,
9) Panią Krystynę Lis – na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin,
10) Pana Mateusza Ciołka – na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,
11) Panią Alinę Nowak – na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19,
12) Panią Annę Wojtkowiak – na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:
1) Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 300,00 zł kwartalnie,
2) Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/249/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 1571)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.