Uchwała Nr XLIX/299/2018

UCHWAŁA Nr XLIX/299/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.797.543,19
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31.276.656,78
- dochody majątkowe w kwocie 8.520.886,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.836.625,07 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 385.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.071.433,61 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 47.342.543,19
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.492.430,87
- wydatki majątkowe w kwocie 18.850.112,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 8.836.625,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 385.250,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
13.989.974,01 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.545.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
8.105.192,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.128.384,08 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
do wysokości 6.328.384,08

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy      

(-) Michał GrochowskiZałączniki:

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 2018r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki w 2018r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]

 Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01042 dochody i wydatki: na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim zwiększono plan dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W planie wydatków inwestycyjnych zmniejszono środki na ulicę Okrężną w Krzykosach i drogę w Miąskowie, zwiększono środki na przebudowę ul. Mostowej w Sulęcinku.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zwiększono środki na opłaty do Wód Polskich.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60004- dochody: Zaplanowano zwrot dotacji na zorganizowanie lokalnego transportu pobranej w nadmiernej wysokości przez Gminę Kórnik w 2017r.

Dz. 710 Działalność usługowa:
-rozdział 71004- wydatki: Zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- dochody i wydatki: Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10.08.2018r. zmniejszono plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Jednocześnie zmniejszono plan po stronie wydatków.
-rozdział 75023- wydatki: zaplanowano środki na zakup serwera.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-9/18 z dnia 3.08.2018r. zwiększono plan dotacji na przeprowadzenie wyborów. Jednocześnie zwiększono środki po stronie wydatków.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody: Wprowadzono środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 85401– wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zwiększono wydatki inwestycyjne na rozbudowę szkoły w Murzynowie Leśnym o 4.000 zł.
-rozdział 80153–dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018r. wprowadzono plan dotacji na zakup podręczników. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w szkołach i CUW.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
-rozdział 85154- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85219 – wydatki: przesunięto środki między paragrafami w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- rozdział 85228 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2018.4 z dnia 03.07.2018r. zmniejszono plan dotacji na program „Opieka 75+". Jednocześnie zmniejszono środki z dotacji oraz wkład własny po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90004 –wydatki: Środki funduszu sołeckiego sołectwa Murzynowo Leśne przesunięto z § 4210 do § 4300 w ramach przedsięwzięcia „Zakup roślin i usług do utrzymania terenów zielonych we wsi".
- rozdział 90015 –wydatki: Środki przeznaczone na modernizację oświetlenia na drogach gminnych przesunięto do paragrafu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększono planowane wydatki o kwotę 44.500 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy      

(-) Michał Grochowski