Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 8.11.2018 r.

Krzykosy, dnia 08.11.2018 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy

    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/323/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.11.2018 r. do 10.12.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, w godzinach urzędowania.
    Przedmiotem zmiany planu jest realizacja inwestycji polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.12.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.
    Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Krzykosach lub na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki