Wyniki zapytania ofertowego

Krzykosy, dnia 06.11.2018 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego:

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na ulicy Kolejowej w Sulęcinku

Ofertę nr 1:
REMIKO – BUD Joanna Sterczyńska
Ul. Główna 22, 63 – 024 Krzykosy
Jedynym kryterium oceny była cena – oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w ogłoszeniu uzyskała 100 punktów

Oferta nr 2:
Firma Drogowa ANDAR s.c. A.D. Białobrzyccy
Ul. Wodna 18, 62 – 200 Gniezno
Oferta uzyskała 47,02 punktów

1. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone:
Nie było

Wójt               
(-) inż. Andrzej Janicki