Uzasadnienie

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/41/2019
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

    Pomoc finansowa o której mowa w uchwale, dotyczy przekazania środków pieniężnych na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego, które będzie realizować Gmina Zaniemyśl. Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym dopuszczają możliwość udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, po określeniu jej przez organ stanowiący j.s.t. odrębną uchwałą.
    W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak