Uchwała Nr XLIX/304/2018

UCHWAŁA NR XLIX/304/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmująca działkę nr 12 w Pięczkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073, ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego Uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526), obejmującą działkę nr 12 w Pięczkowie, zwaną dalej "miejscowym planem", po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami.
2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa część graficzna miejscowego planu.
3. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:
1) załączniki nr 1 – część graficzna miejscowego planu, zatytułowana "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy obejmująca działkę nr 12 w Pięczkowie", opracowana na mapie w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „Ustawie" - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.);
2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć obszar, w którym dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć ogniw fotowoltaicznych; powyższe nie dotyczy podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

§ 3. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren produkcji energii elektrycznej w formie zespołów ogniw fotowoltaicznych, oznaczony symbolem EF;
2) linie rozgraniczające teren, o którym mowa w pkt. 1.
2. Symbol graficzny przeznaczenia terenu oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, dopuszcza się:
a) lokalizowanie, na warunkach dalej określonych, zespołów ogniw fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW, a w tym: konstrukcji wolnostojących kotwionych w gruncie do montażu paneli fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, przetwornic prądu, słupowych lub kontenerowych rozdzielni elektrycznych z transformatorami, przyłączy elektroenergetycznych, ogrodzeń instalacji, kontenerów socjalnych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego,
b) obiektów tymczasowych przeznaczonych wyłącznie do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;
2) dopuszczenie umieszczenia szyldu o powierzchni do 12m2;
3) zakaz lokalizowania ogrodzeń:
a) o powierzchni pełnej większej niż 25% całej powierzchni ogrodzenia.
b) z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się :
1) dopuszczenie lokalizowania zespołów ogniw fotowoltaicznych, o ile zachowane zostaną standardy jakości środowiska określone w przepisach odrębnych;
2) nieprzekraczalną granicę strefy oddziaływania przedsięwzięcia ogniw fotowoltaicznych, oznaczoną na rysunku miejscowego planu;
3) nakaz zachowania stref oddziaływania zespołu ogniw fotowoltaicznych na środowisko w granicach określonych na rysunku miejscowego planu;
4) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej lub dowóz beczkowozami;
5) w zakresie zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz wymagań dotyczących dróg pożarowych – zastosowanie mają przepisy odrębne;
6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony w sposób niezakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, a z miejsc narażonych na zanieczyszczenia - po ich oczyszczeniu, o ile wymagają tego przepisy odrębne;
7) odprowadzenie ścieków komunalnych do szamb z ich okresowym wywozem do oczyszczalni ścieków, przy czym w przypadku ścieków przemysłowych po ich podczyszczeniu;
8) stosowanie do ogrzewania energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych;
9) gospodarkę odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) dopuszczenie zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, nie utrudni korzystania z nieruchomości sąsiednich, a także nie spowoduje przekształcenia naturalnej rzeźby terenu powyżej rzędnej 71,5m npm.

§ 6. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.

§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów ustala się:
1) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej;
2) intensywność zabudowy:
a) minimalną - 0,0,
b) maksymalną - 0,4
3) minimalny teren biologicznie czynny: 60% powierzchni działki budowlanej;
4) zakaz lokalizowania budynków;
5) maksymalną wysokość panelu – nie więcej niż 3m;
6) maksymalną wysokość instalacji wraz z panelem – 6 m; określona wysokość nie dotyczy słupów i urządzeń odbiorczej i przesyłowej sieci elektroenergetycznej;
7) minimalną liczbę miejsc parkingowych - 1 miejsce na jednego zatrudnionego;
8) obsługę komunikacyjną - z przyległej drogi publicznej, położonej poza obszarem objętym miejscowym planem.

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:
1) teren w całości położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 150 - Pradolina Warszawsko-Berlińska, którego wody oraz obszary jego zasilania są objęte reżimem wysokiej ochrony OWO i najwyższej ochrony ONO;
2) teren w całości jest położony na obszarze objętym koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego "Kórnik-Środa" nr 32/96/p z dnia 19.07.1996r. - ważnej do dnia 19.07.2021r.;
3) w związku z położeniem terenu na obszarach, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2, przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zastosowanie mają właściwe przepisy odrębne.

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) w przypadku lokalizowania budowli o wysokości 50m i wyższych zastosowanie mają przepisy odrębne w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych;
2) uwzględnienie przy lokalizowaniu obiektów, zgodnie z brzmieniem przepisów odrębnych, linii elektroenergetycznych 15kV z pasem ochrony funkcyjnej o szerokości 15m.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się możliwość rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej.

§ 14. W zakresie ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 15. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy w wysokości 15%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Michał Grochowski          


 

Załączniki:
Portable Document Format
 Załącznik Nr 1 [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 3 [pdf]Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/304/2018
Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Rada Gminy Krzykosy podjęła w dniu 28 kwietnia 2016r. uchwałę Nr XVII/110/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, która dopuszczała uchwalanie miejscowego planu częściami. Niniejsza zmiana obejmuje jeden z terenów wskazanych w powyższej uchwale o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu.
Celem sporządzenia zmiany mpzp gminy Krzykosy było wprowadzenie terenów produkcji energii elektrycznej w postaci zespołów ogniw fotowoltaicznych.
Wyznaczenie terenów zespołów ogniw fotowoltaicznych pozwoli na dostosowanie się do trendu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, określone w miejscowym planie, nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

Projekt miejscowego planu został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym ww. uchwałą oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zwaną dalej Ustawą.

Nie podjęto ustaleń w zakresie:
1) zasad kształtowania krajobrazu;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Ustalenia w wyżej wymienionym zakresie nie zostały podjęte z uwagi na poniższe okoliczności:
1) teren objęty miejscowym planem położony jest w sąsiedztwie terenów rolnych; farma ogniw fotowoltaicznych jest przedsięwzięciem o specyfice nie mającej powiązań z kształtowaniem krajobrazu i nie mającej znaczącego wpływu na krajobraz, natomiast, jak każde przedsięwzięcie ingerujące w krajobraz wymaga określenia zasad i zakresu dopuszczonych działań mających wpływ na kształt krajobrazu i jego ochronę; ustalenia w tym zakresie zawarto w części dotyczącej zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
2) na obszarze objętym miejscowym planem nie występują zabytki objęte ochroną konserwatorską, a także dobra kultury współczesnej;
3) w obszarze miejscowego planu, ani w znaczącym sąsiedztwie poza obszarem objętym miejscowym planem nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu Ustawy; najbliższym terenem publicznym jest droga publiczna, położona poza obszarem objętym miejscowym planem, bezpośrednio z nim sąsiadująca na niewielkim odcinku, stanowiącym dojazd do terenu objętego miejscowym planem z której następuje obsługa komunikacyjna terenów;
4) w miejscowym planie określono zasady zagospodarowania i wskaźniki zabudowy dla stanu własnościowego istniejącego w dniu uchwalenia miejscowego planu, miejscowy plan obejmuje nieruchomość składającą się z jednej działki gruntu; nie przewiduje się scalania działek i ich ponownego podziału;
5) nie przewiduje się wprowadzenia form tymczasowych zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j: Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. W niniejszym przypadku nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych z uwagi na to, że parametry zagospodarowania terenu zostały wprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem inwestycyjnym. W miejscowym planie uwzględniono w całości ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko. Uwzględniono również uwagi opiniujących i uzgadniających projekt miejscowego planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składający się z tekstu planu i rysunku planu, przygotowuje się wraz z uzasadnieniem, które zawierać musi informacje dotyczące sposobu realizacji wymagań wynikających z art. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.). Informacje te przedstawiono poniżej.

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury.
Ład przestrzenny zostanie uzyskany poprzez wyznaczenie zasad zagospodarowania terenu.

Walory architektoniczne i krajobrazowe.
Nie planuje się lokalizowania budynków. Określono zasady lokalizowania zespołów ogniw fotowoltaicznych.

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Na obszarze objętym granicami miejscowego planu nie występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne, brak również obiektów zabytkowych. Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. W związku z powyższym nie określa się warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Wymagania ochrony środowiska zapewnione zostały poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących: odwołanie się do przepisów odrębnych w zakresie norm ochrony środowiska, określenia zaopatrzenia w wodę, odbioru i zagospodarowania ścieków bytowych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, gospodarki odpadami i zagospodarowania mas ziemnych.
Nie wystąpiła konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. Na terenie objętym miejscowym planem nie występują grunty leśne. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów działki objęte miejscowym planem stanowią grunty orne klas RIVb - 0,3307, RV - 1,3532, RVI - 1,2186, ŁVI - 0,1391 i nieużytki N - 0,4364. Łączna powierzchnia działki wynosi 3,4780ha.

Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych.
Nakazano zachowanie stref oddziaływania zespołu ogniw fotowoltaicznych w granicach nieruchomości z pominięciem obszaru stanowiącego dojazd. odwołano się do regulacji przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.
Ustalono zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych.

Walory ekonomiczne przestrzeni.
Teren objęty miejscowym planem charakteryzuje się przeciętnymi walorami ekonomicznymi. Jedynie przebieg sieci elektroenergetycznej przez teren w nieznaczny sposób podwyższa walor ekonomiczny w stosunku do planowanego przeznaczenia terenu.

Prawo własności.
Właścicielem działki jest osoba fizyczna.

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Brak wymogów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Potrzeby interesu publicznego.
Potrzeby interesu publicznego zostaną zaspokojone w zakresie wytwarzania części energii ze źródeł odnawialnych.

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych.
Uwzględniono potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez dopuszczenie lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego.

Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poprzez:
1) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu (ogłoszenie w prasie, na stronie biuletynu informacji przestrzennej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy) i poinformowanie o możliwości składania wniosków do zmiany miejscowego planu;
2) ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu (ogłoszenie w prasie, na stronie biuletynu informacji przestrzennej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy) i poinformowanie o możliwości składania uwag do miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko;
3) możliwość wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.

Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.
Na każdym etapie sporządzania miejscowego planu zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych poprzez możliwość wglądu do dokumentacji planistycznej i możliwość zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami.

Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.
Nie dotyczy zaopatrzenia ludności w wodę; ustalono zaopatrzenie w wodę, w tym do celów p. poż. na potrzeby lokalizowanego przedsięwzięcia.

Wyważenie interesu publicznego i interesu prywatnego, w tym zgłaszanego w postaci wniosków i uwag; analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Interesem publicznym było zabezpieczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Interesem prywatnym było zlokalizowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych. Nie było zatem w tym przypadku rozbieżności pomiędzy interesem publicznym i prywatnym.
Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26.04.2018r. do 17.05.2018r. Uwagi do projektu można było składać do dnia 01.06.2018r. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag do projektu planu.

W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.
Nie dotyczy sytuowania nowej zabudowy.

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa a art. 32 ust. 1.
Stwierdza się zgodność z wynikami Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Krzykosy w latach 2010-2015). Rada Gminy Krzykosy podjęła uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych – uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wpływ na finanse publiczne, w tym na budżet gminy.
Przewiduje się wpływ uchwalenia miejscowego planu na finanse publiczne pod kątem wpływów do budżetu. Gmina nie poniesie kosztów związanych z uchwaleniem miejscowego planu.
Po wyczerpaniu procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), przedstawiono Radzie Gminy Krzykosy projekt miejscowego planu do uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Michał Grochowski