Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) + Załączniki

Portable Document Format Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf]

Doc Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [doc]
Doc Załącznik nr 2 - Formularz oferty [doc]
Doc Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu [docx]
Doc Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia [docx]
Portable Document Format Załącznik nr 5  - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej [pdf]
Doc Załącznik nr 5.1 - Załącznik nr 1 do projektu umowy [doc]
Doc Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw [doc]
Doc Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia [doc]
Doc Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [doc]
Doc
 Załącznik nr 9 - Informacja o podwykonawstwie [docx]


ZIP Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami [zip]