Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - zmiana w § 11 ust. 4

newpower

Warszawa, dnia 11.06.2019 r.

Pełnomocnik Zamawiającego
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180a
04-464 Warszawa
Reprezentujący:
Gminę Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

 

 

    Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w załączniku nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej, dokonano zmiany w § 11 ust. 4.
    Zmieniony załącznik został zamieszczony na BIP pod nazwą „Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej- zmiana w § 11 ust.4".

 

 

Z poważaniem                       
/-/ Ewa Pacek                          
Pełnomocnik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

New Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 51f/9, 03-287 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000353657, kapitał zakładowy: 50 000,00zł. REGON 142348701, NIP: 9522087335Doc Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej- zmiana w § 11 ust.4 [doc]