Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 1 czerwca 2020 roku

Krzykosy, dnia 01.06.2020 r.

PL.6720.S.P.3.2.2019

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.06.2020 r. do 07.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020 r.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki


Załączniki:
Ikona PDF Studium [2,83 MB]
Ikona DOC Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy [204 KB]
Ikona DOC 
Zmiana Nr 4 [52 KB]
Ikona DOC Zmiana Nr 5 [65 KB]
Ikona DOC Przewidywane znaczące oddziaływania, jakie spowoduje realizacja zapisów projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy [45 KB]
Ikona PDF Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem [1,53 MB]