Protokół z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie II na terenie Gminy Krzykosy

Krzykosy, dnia 15 czerwca 2020 r.

Protokół
z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych
przez Komisarza Wyborczego w Koninie II
na terenie Gminy Krzykosy
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Urzędnik Wyborczy – Katarzyna Lepczyńska
Przedstawiciel Gminy Krzykosy – Bernadeta Świerczewska

    Do dnia 12 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 do Urzędu Gminy w Krzykosach wpłynęły zgłoszenia na kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z następujących komitetów wyborczych:

  1. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
  2. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA
  3. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA
  4. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO
  5. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA
  6. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.


    Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które złożone zostały w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., zachowały ważność.
    W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych była mniejsza niż 9 (w przypadku OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz mniejsza niż 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku), na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zmianami), dotyczącego powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II sporządził informację o możliwości zgłaszania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 10.00. Termin losowania wyznaczony został na dzień 15 czerwca 2020 r. na godzinę 12.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

    W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

  1. KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY – 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 2 kandydatów na członków OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.

    Liczba kandydatów na członków obwodowych komisji wynosi po 9 osób (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku) – nie zachodzi więc potrzeba losowania.
    W związku z powyższym odwołane zostaje losowanie kandydatów wyznaczone na dzień 15 czerwca 2020 r. na godzinę 12.00.
    Niniejszy protokół podlega publikacji na BIP Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

Podpisy:

/–/ Katarzyna Lepczyńska /–/ Bernadeta Świerczewska