Zarządzenie nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010 r.

 

Zarządzenie Nr  186/2010

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  18 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010 Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca  2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 7 maja  2010r

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody o kwotę 202.099,00 zł i po zmianach wynoszą 16.395.430,34 zł,

w tym:

- dochody bieżące  15.820.793,34 zł,

- dotacje na zadania zlecone  2.360.420,00 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 1         

2.  Zwiększa się wydatki o kwotę  202.099,00 zł i po zmianach wynoszą 19.832.661,95 zł,

           w tym:

          - wydatki bieżące 15.516.506,47 zł,

          - wydatki na zadania zlecone  2.360.420,00 zł,

          zgodnie z  załącznikiem nr 2.

     § 2.  1. W załączniku Nr 1 do Uchwały  wprowadza się  zmiany  określone załącznikiem  nr 1

 do niniejszego Zarządzenia.       

       2.   W załączniku Nr 2 do Uchwały  wprowadza się  zmiany  określone załącznikiem  nr 2

 do niniejszego Zarządzenia.

       3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.   

  § 3.   Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy.                 

  § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krzykosy

(-) Andrzej Janicki

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy

Nr  186/2010  z dnia 18 maja 2010r.

 

Dz. 010 Rolnictwo i lowiectwo :

- rozdział 01095 - dochody i wydatki : na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-118/10 z dnia 12.05.2010r. zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Dz. 750 Administracja publiczna :

- rozdział 75023 -wydatki : Dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia.

 

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- rozdział 75107 - dochody i wydatki : na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego  Nr DKN-680-4/10 z dnia 14 maja 2010r. zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polski

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80110 -wydatki : Dokonano przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na  remont kotłowni c.o. przy Zespole Szkół w Pięczkowie

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport :

- rozdział 92605- dochody i wydatki : na podstawie umowy Nr 24/R/AW/10 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Krzykosy  zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pięczkowie

           

                                                                       Wójt Gminy Krzykosy

                                                                       (-) Andrzej Janicki