UCHWAŁA Nr XXXIX/243/2010

  UCHWAŁA  NR XXXIX/243/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

           Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę cenę 1m3 wody pobieranej z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy - 1,98 zł za 1m3  wody plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1\  cenę 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy - 3,83 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek,

2\ cenę 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni - 2,49 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/150/2009 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku i obowiązuje przez 1 rok.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając