UCHWAŁA Nr XXXIX/244/2010

UCHWAŁA Nr XXXIX/244/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.02.2010r. KN.I-2-0911-28/10 stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXV/228/2009 Rady Gminy Krzykosy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

 Wiesław Zając