UCHWAŁA Nr XXXIX/246/2010

  UCHWAŁA Nr XXXIX/246/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowym dzierżawcom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 §1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na kolejny okres 3 lat nieruchomości;

 1/ działki nr 46 o obszarze 24.0420 ha, położonej w miejscowości Wiosna, obrębie Miąskowo, zapisanej w KW 23285 ,

 2/ działki nr 399, w części o powierzchni 1,00 ha, położonej w obrębie Sulęcin, zapisanej w KW 22415.

§2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu, o którym mowa w §1.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając