UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2010

  UCHWAŁA NR XXXIX/240/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2009 rok.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości:

1)    sprawozdanie z działalności wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1,

2)    sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik nr 2

przedstawione przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za rok 2009.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając