Uchwała Nr XXVIII/172/2009

 

Uchwała Nr XXVIII/172/2009

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Murzynowo Leśne

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r. poz. 1526 dla obszaru miejscowości Murzynowo Leśne działki nr 56/1, 58/1, 60/1, 60/2, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 76, 80, 9122/7, 9128/1, 9128/2.

 

§ 2.   Granice obszaru objętego projektem zmiany planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

Załącznik:

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/172/2009

Rady Gminy Krzykosy
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w miejscowości Murzynowo Leśne wynika z potrzeby umożliwienia właścicielom gruntów położonych na trasie projektowanej sieci gazowej zagospodarowanie ich zgodnie z własnymi zamierzeniami. Wkreślona projektowana sieć gazowa ogranicza prawa właścicieli gruntów, a przy braku chęci wykupu gruntów przez inwestora sieci gazowej zasadne jest podjęcie tej uchwały.