Uchwała Nr XXVIII/170/2009

 

Uchwała Nr XXVIII/170/2009

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Krzykosy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1,  ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r. poz. 1526) dla obszaru  miejscowości Krzykosy działki nr 705, 731, 732, 733, 734, 735/1, 737, 738, 742, 744/1, 747/3, 748, 754, 755, 759, 797/2, 800/1, 1004, 1008, 9118/1, 9118/2.

 

§ 2.   Granice obszaru objętego projektem zmiany planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik:

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/170/2009

Rady Gminy Krzykosy
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

 

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w miejscowości Krzykosy, wynika z potrzeby umożliwienia właścicielom gruntów położonych na trasie projektowanej drogi dojazdowej, przeznaczonej dla ruchu lokalnego po przebudowie drogi krajowej Nr 11 na drogę ekspresową, zagospodarowanie ich zgodnie z własnymi zamierzeniami. Ze względu na odsunięty w czasie termin przebudowy drogi krajowej, a tym samym brak decyzji o wykupie gruntów pod projektowaną drogę, prawa właścicieli gruntów do ich zagospodarowania zostały znacznie ograniczone. Z tych względów zasadne jest podjęcie tej uchwały.