Uchwała Nr XXVIII/164/2009

 

Uchwała Nr XXVIII/164/2009

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru miejscowości Witowo

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i art. 24  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r. poz. 1526) dla obszaru  miejscowości Witowo, działki nr 161/1, 161/6, 162, 164, 165, 167, 169, 170, 172/2, 184/1, 185, 186.

 

§ 2.   Granice obszaru objętego projektem zmiany planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik:

Uzasadnienie
do uchwały Nr  XXVIII/164/2009
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w miejscowości Bronisław obręb Witowo, wynika z potrzeby umożliwienia właścicielom gruntów położonych na trasie projektowanej drogi dojazdowej, przeznaczonej dla ruchu lokalnego po przebudowie drogi krajowej Nr 11 na drogę ekspresową, zagospodarowanie ich zgodnie z własnymi zamierzeniami. Ze względu na odsunięty w czasie termin przebudowy drogi krajowej, a tym samym brak decyzji o wykupie gruntów pod projektowaną drogę, prawa właścicieli gruntów do ich zagospodarowania zostały znacznie ograniczone. Z tych względów zasadne jest podjęcie tej uchwały.