Uchwała Nr XXVIII/152/2009

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 15 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej

                 Gminy Krzykosy za 2008 roku

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  9  oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności  Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2008 rok przedstawione przez Dyrektora tej jednostki i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

 

 

Krzykosy, dn. 2009 - 02 - 25

 

Sprawozdanie z działalności

Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy

za rok 2008.

1.Sieć biblioteczna.

            Na terenie Gminy Krzykosy działają :

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy (2 etaty)

Filia Biblioteczna w Pięczkowie (0,55 etatu)

Filia Biblioteczna w Solcu (0,5 etatu)

Filia Biblioteczna w Sulęcinku (0,55 etatu)

            Lokalizacja:

- Biblioteka w Krzykosach mieści się w lokalu o powierzchni 76 m2

- Filia w Sulęcinku mieści się w lokalu przy świetlicy (12m2 )

- Filia w Pięczkowie mieści się w pomieszczeniu prywatnym (32m2)

- Filia w Solcu mieści się w pomieszczeniu prywatnym (19 m2)

2.Księgozbiór.

            Na dzień 31.12.2008r. księgozbiór ogółem wynosił 43 492 tomy.

            W rozbiciu na działy:

literatura piękna dla dzieci        - 12211 tomów

literatura piękna dla dorosłych  - 17960 tomów

literatura niebeletrystyczna       - 13321 tomy

            W roku 2008 ogółem zakupiono 1161 tomów za kwotę 26298,72 zł.

Średnia cena zakupionej książki wynosiła 22,65 zł. W ramach programu „Promocja czytelnictwa" z Ministerstwa Kultury BPG Krzykosy otrzymała dotacje celową na zakup nowości wydawniczych w wysokości 9962,00 zł. Za tę dotację zakupiono 393 książki.

            W rozbiciu na biblioteki zakupiono:

w Krzykosach   468 tomów

w Pięczkowie   240 tomów

w Solcu            218 tomów

w Sulęcinku     235 tomów

            Biblioteka i filie otrzymały ogółem 55 darów. Są to książki przekazane przez pisarzy odbywających spotkania autorskie w bibliotece w Krzykosach, oraz dary z wydawnictwa WBP i CAK w Poznaniu a także książki przekazane przez hurtownie „Sprzedaż dobrej książki". BPG Krzykosy wzięła udział w społecznej akcji „Czas na czytanie. Książka wzbogaca", której celem jest promocja czytelnictwa i popularyzacji literatury. Z udziału w akcji biblioteka otrzymała 35 książek o wartości 1123,70. 

            Biblioteka i filie posiadają także księgozbiór podręczny , udostępniany czytelnikom wyłącznie w lokalu biblioteki. Księgozbiór podręczny jest uzupełniany w miarę posiadanych środków . Na miejscu w bibliotekach udostępniono ogółem 1219 książek.

             W roku 2008 wycofano ogółem 303 książki. Były to książki zniszczone.

       BPG Krzykosy abonowała w 2008 roku 19 tytułów czasopism a filie 7.

Z czasopism mogą czytelnicy korzystać na miejscu oraz wypożyczać do domu.

Na zewnątrz wypożyczono ogółem 2021 czasopism a na miejscu 590 czasopism.

Na prenumeratę czasopism biblioteka i filie wydała ogółem 3318,33 zł.

W roku 2008 nasze biblioteki odwiedziło ogółem 11481osób. Z czytelni internetowej skorzystało 1757 osób.

3. Czytelnicy .

            W roku 2008 zarejestrowano ogółem 1134 czytelników.

                        Z tego:

w Krzykosach   - 391

w Pięczkowie   -  335

w Solcu            - 170

w Sulęcinku     -  238

 

            Struktura czytelników wg wieku:

1. - do 15 lat     - 421

2. - 16 - 19 lat   - 157

3. - 20 - 24 lata - 137

4. - 25 - 44 lata - 229

5. - 45 - 60 lat   - 142

6. - pow. 60 lat  -  48

 

            Struktura czytelników wg zajęcia:

P - pracujący (robotnicy) - 110

R - rolnicy - 31

U - pracownicy umysłowi - 157

M - nie pracująca młodzież ucząca się w szkołach podstawowych , zawodowych , średnich , pomaturalnych  - 591

S - studenci - 65

I - inni zatrudnieni (np. właściciele przedsiębiorstw wytwórczych , handlowych i usługowych) - 27

Nz - nie zatrudnieni - 153

4.Wypożyczenia.

            W roku 2008 wypożyczono ogółem 21 662 tomy.

                        Z tego:

w Krzykosach     - 8003 tomy

w Pięczkowie     - 5965  tomów

w Solcu              - 3089  tomów

w Sulęcinku       -  4605 tomów

 

            W rozbiciu na działy wypożyczono:

Literatura piękna dla dzieci        - 9 043 tomy

Literatura piękna dla dorosłych  - 8 157 tomów

Literatura niebeletrystyczna         4 462 tomy

 

            Na prośbę czytelnika biblioteka realizuje także wypożyczenia międzybiblioteczne.

5. Opracowanie zbiorów.

            Biblioteka prowadzi zakup i opracowanie zbiorów od 1991 roku. Katalogi alfabetyczne , rzeczowe i dziecięce posiadają wszystkie placówki biblioteczne . Obecnie BPG Krzykosy prowadzi komputerowe opracowanie zbiorów dla biblioteki oraz filii bibliotecznych.

6. Działalność oświatowo - czytelnicza.

            Biblioteka stawia sobie jako zadanie zasadnicze upowszechnianie wiedzy i kultury poprzez różne formy pracy z książką  i czytelnikiem. W ramach pracy oświatowo - czytelniczej biblioteka i filie organizują plansze informacyjne , wystawy książek , spotkania autorskie , lekcje biblioteczne, konkursy oraz dla dzieci najmłodszych spotkania z baśnią.

Biblioteka jako centrum kultury stara się dostosować do zainteresowań i potrzeb każdego czytelnika z różnych grup odbiorców( dzieci, młodzieży, ludzi starszych).Biblioteki organizują imprezy środowiskowe z dziećmi i młodzieżą włączając się m.in. w akcję „Cała Polska czyta dzieciom". W ramach tej akcji Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy zorganizowała spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Krzykosach, w trakcie których zaproszeni goście czytali dzieciom ich ulubione bajki. Gościliśmy Panią Sekretarz Gminy, Panią Kierownik OPS oraz Panią Inspektor do Spraw Rady. W akcje włączyła się Filia w Pięczkowie.

W roku 2008 zorganizowaliśmy 6 spotkań autorskich.

- Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską, autorką wierszy, powieści, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Sulęcinku .

- Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, autorem książek dla dzieci, scenarzystą programów dla najmłodszych (Ciuchcia, Budzik, Podwieczorek u Mini i Maxa oraz seriali telewizyjnych). Jego twórczość charakteryzuje się niezwykłym zrozumieniem psychiki dziecka i ciepłym humorem. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Pięczkowie.

- Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką, autorką baśni. W każdej baśni autorki znajduje się przesłanie do czytelnika o wartościach, które sama ceni najbardziej: miłości, pracy, wierze we własne możliwości i dobro drugiego człowieka. Spotkania odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie oraz w Murzynowie Leśnym.

- Spotkanie autorskie z Izabelą Klebańską, autorką scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, dobranocek, bajek i piosenek. Popularyzuje muzykę wśród najmłodszych. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Krzykosach.

- Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską, autorką książek dla dorosłych i młodszych czytelników. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Krzykosach.

BPG Krzykosy zorganizowała dla dzieci najmłodszych 2 teatrzyki.

Teatrzyk pt. „Smok wawelski" oraz „Wilk i zając" wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa działającego przy telewizji Kraków odbył się w Domu Strażaka w Witowie. W spektaklu uczestniczyły dzieci z przedszkoli i zerówek gminy Krzykosy.

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia BPG Krzykosy zorganizowała 2 lekcje biblioteczne pt."Wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe" .Lekcje odbyły się w Przedszkolu w Witowie oraz w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzykosach. Na lekcjach dzieci rozwijały swoje zdolności artystyczne poprzez wykonywanie ozdób świątecznych.

BPG Krzykosy zorganizowała 2 konkursy plastyczne pt. „Palma Wielkanocna" oraz „Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną". Była także organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków pt.  „Wierszowanie Skrzatów", który odbył się w Garbach.

            Realizując statutowe zadania gromadzenia, opracowania, udostępniania i popularyzacji zbiorów biblioteka zatrudnia 5 pracowników.

Budżet biblioteki w roku 2008 zamknął się kwotą 216.616,50zł.