Uchwała Nr XXVII/161/2009

UCHWAŁA NR XXVII/161/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 15 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy  

                  Społecznej w Krzykosach w 2008 roku

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6  oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku ze zmianami) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2008 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYKOSACH ZA ROK 2008

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej. Świadczenie pomocy osobom potrzebującym wymaga od pracowników Ośrodka szerokiej wiedzy merytorycznej opartej przede wszystkim na przepisach Ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.Nr 64, poz.593), która wiąże się ściśle z:

 

W oparciu o wyż/wym akty prawne realizowano pomoc  w Ośrodku w 2008 r.  

1.     Zasoby Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

1.1  Kadra Ośrodka   

W 2008 roku polityka kadrowa Ośrodka zmierzała w kierunku spełnienia wymogów ustawowych w zakresie zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników socjalnych. W myśl art. 110 ust. 11 ośrodek pomocy społecznej zatrudnia bowiem pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. Zatem biorąc pod uwagę fakt, iż gmina Krzykosy na koniec 2007 roku liczyła 6641 mieszkańców istniała konieczność zatrudnienia w tut. Ośrodku 4 pracowników socjalnych. Wymóg pełnego zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej winien być spełniony do 2010 roku.

Na początku roku w Ośrodku pracowało dwóch pracowników socjalnych. W miesiącu kwietniu w ramach działań realizowanych w zakresie projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudniono pracownika socjalnego - Panią Annę Kwaśniewską. W miesiącu maju, wyniku ogłoszonego konkursu, zatrudniono również w jednostce główną księgową - Panią Jolantę Litka.   

 Na dzień 30.12.2008r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach były zatrudnionych 5 osób: 3 Pracowników Socjalnych, Główna Księgowa, Kierownik.

1.2  Inne zasoby

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach mieści się w budynku Urzędu Gminy. Od maja 2008 roku Wójt Gminy przeznaczył na potrzeby Ośrodka 2 dodatkowe pomieszczenia. Co w znacznym stopniu ułatwiło to pracę w jednostce, a przede wszystkim pozwoliło na wygospodarowanie pomieszczenia przeznaczonego do rozmowy z podopiecznymi zapewniając petentom komfort w kontakcie z pracownikiem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach posiada samochód osobowy marki Citroen Berlingo. Pracownicy socjalni są w stanie szybciej i efektywniej reagować na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  W roku 2008 ilość wyjazdów pracowników socjalnych wzrosła o 18,65 % w stosunku do roku poprzedniego (ilość wyjazdów w 2007r - 157, w 2008r. - 193). Liczba przejechanych kilometrów 9 655.

Tabela Nr 1. Struktura zatrudnienia w Ośrodku

 

stanowisko

ilość osób

 

Kierownik

1

 

Główny księgowy

1

 

Starszy pracownik socjalny

1

 

Pracownik socjalny

2

 

Osoby zatrudnione z ramach środków z FP

2

Ogółem:

7

2.     Uprawnieni do korzystania z pomocy społecznej oraz przyznane świadczenia w 2008 roku

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej mają na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.  Pomoc ta może mieć różny charakter. Najczęściej utożsamianą formą jest pomoc finansowa. Do zadań pracownika socjalnego należy jednak przede wszystkim realizowanie szeroko rozumianej pracy socjalnej. Definiowanej jako celowa i zorganizowana pomoc współczesnego społeczeństwa na rzecz swoich niewydolnych ekonomicznie, społecznie lub fizycznie członków. Polega na pomocy w osobistym i społecznym usamodzielnianiu się i jest realizowana w ramach kontaktów interpersonalnych między pracownikiem socjalnym a osobami wspomaganymi. Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji, istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

2.1. Przesłanki uprawniające do przyznania pomocy, kryterium dochodowe i rodzaje przyznanych świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom spełniającym co najmniej jedną z przesłanek wskazanych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. z 2008r. Nr 115, poz. 728). W roku 2008, podobni jak w 2007, najczęstszą przesłanką uprawniającą do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była  bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (szczegółowe zestawienie w tabeli nr 1).

Osoby ubiegające się o pomoc finansową z pomocy społecznej winny również spełniać kryterium dochodowe, wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które wynosi odpowiednio: 477,00 złotych dla osoby samotnie gospodarującej oraz 351,00 złotych dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny spełniające powyższe kryteria dochodowe dotknięte są problemem ubóstwa, który w przypadku świadczeń z pomocy społecznej stanowi konieczny lecz niewystarczający warunek do przyznania pomocy finansowej. W przypadku przekroczenia wskazanego kryterium ośrodek pomocy społecznej może przyznać wnioskodawcy pomoc w postaci specjalnego zasiłku celowego lub zasiłku celowego, okresowego bądź pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu części lub całości zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową (art. 41 ustawy o pomocy społecznej). Wspomnianą pomoc można przyznać wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 2008 roku  z budżetu Ośrodka wykorzystano 66 775,00 zł na zasiłki celowe, w tym celowe specjalne 18 775,00 zł.

Zasiłek celowy jest świadczeniem pomocy społecznej, które może być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osoby lub rodziny. W szczególności może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne pod warunkiem, że świadczeniobiorcą jest osoba bezdomna bądź inna osoba nie mająca dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych.

 W celu zapewnienia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach współpracuje z Domem dla Bezdomnych w Dębnie prowadzonym przez Stowarzyszenie „Krąg" z siedzibą w Nowym Mieście n/W. W 2008r. tut. Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 4 osób z terenu gminy Krzykosy (w m-cu I/2008: 5 osób) - udział własny Ośrodka wyniósł 5 324, 45 zł. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie oraz możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dofinansowanie w formie dotacji do zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych. W 2008 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego, czyli kwota dotacji, w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. W przypadku rodziny: 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.

            W 2008 roku tut. Ośrodek przyznał i wypłacił 84 zasiłki okresowe na kwotę 24 274,00 zł ogółem, z tego środki rządowe stanowią kwotę 17 688,00 zł.

Zasiłek celowy specjalny może być przyznany osobie lub rodzinie w szczególnie uzasadnionych przypadkach w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. W 2008 roku przyznano 74 zasiłków celowych specjalnych dla 64 rodzin. Ogólna kwota wydatkowana na to świadczenie wyniosła 18 775,00 zł.

Zasiłek stały może zostać przyznany pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, a także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy w powyższej formie jest spełnianie kryterium dochodowego.

W 2008 roku tut. Ośrodek wypłacał zasiłek stały dla 4 osób, w tym dla trzech z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, dla jednej osoby z tytułu wieku. Kwota świadczeń wypłaconych w 2008 roku wyniosła 8 792,00 zł (33 świadczenia). Środki przeznaczone na ten cel są w całości finansowane z budżetu państwa, podobnie jak środki na opłacenie składki zdrowotnej dla osób uprawnionych do zasiłku stałego. Wysokość składek zdrowotnych wypłaconych w 2008 roku wyniosła 791,00 zł (33 świadczenia wypłacone dla 4 osób).

Pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  przyznana w ramach Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Niniejsza ustawa dopuszcza udzielenie wyż/wym pomocy w szczególności dla: dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, czyli kwoty 715,50 dla osoby samotnie gospodarującej oraz 526,50 dla osoby w rodzinie

Liczbę i wysokość przyznanych świadczeń przedstawia tabela nr 4. Zestawienie wszystkich wydatków Ośrodka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Tabela Nr 2. Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka

 

Liczba rodzin ogółem:

W tym:

objętych wyłącznie pracą socjalną

2007

200

40

2008

191

42

Tabela Nr 3. Przyczyny korzystania z pomocy Ośrodka:

przesłanka

liczba rodzin

rok 2007

rok 2008

ubóstwo

81

(340 os.)

74

(308 osób)

sieroctwo

0

2

(4 os.)

bezdomność

5

(5 os.)

6

(6 os.)

bezrobocie

48

(174 os.)

43

(163 os.)

niepełnosprawność

56

(206 os.)

47

(192 os.)

długotrwała lub ciężka choroba

69

(218 os.)

65

(212 os.)

przemoc w rodzinie

1

(6 os.)

4

(8 os.)

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

60

(336 os.)

61

(332 os.)

bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

82

(359 os.)

69

(290 os.)

brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

0

0

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

0

0

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

2

(4 os.)

4

(7 os.)

alkoholizm lub narkomania

10

(23 os.)

12

(27 os.)

zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

1

(2 os.)

1

(3 os.)

Tabela Nr 4. Liczba i wysokość wypłaconych zasiłków

rodzaj zasiłku

Rok 2007

Rok 2008

liczba rodzin

kwota

liczba rodzin

kwota

Zasiłek celowy

199

61 824

141

48 000

Zasiłek celowy specjalny

41

17 602

64

18 775

Zasiłek okresowy

24

 

23 037

własne 8 351

dotacja 14 686

17

 

24 274

własne 6 586

dotacja 17 688

Zasiłek stały

3

5 252

dotacja

4

 

8 792

dotacja

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3

 

472

dotacja

4

 

791

dotacja

Świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych

42

 

18 685

własne 1 720

dotacja 16 965

19

 

13 990

własne 6 610

dotacja 7 380

Dożywianie dzieci w szkołach

82

 

44 672

własne 27 178

dotacja 17 494

72

 

40 650

własne 22 630

dotacja 18 020

Tabela Nr 5. Zasiłki celowe w rozbiciu

 

Zasiłki celowe z przeznaczeniem na

kwota

liczba świadczeń

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie

 

leczenie

 

1 993,90

 

14

 

13

 

żywność

 

16 338,30

 

111

 

41

 

odzież

 

1 463,51

 

10

 

6

 

opał

 

18 899,40

 

55

 

45

 

remonty

 

1 800

 

3

 

3

 

zdarzenie losowe

 

800

 

1

 

1

 

inne potrzeby

 

6 705

 

59

 

32

suma

48 000,11

253

141

Tabela Nr 6. Zasiłki celowe specjalne w rozbiciu

Zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na

kwota

Liczba świadczeń

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie

 

leczenie

 

 

4 087,14

 

 

21

 

14

 

żywność

 

 

510,00

 

4

 

4

 

odzież

 

 

227,30

 

2

 

2

 

opał

 

12 650,00

 

34

 

33

 

remonty

 

300,00

 

1

 

1

 

inne potrzeby

 

1 001,00

 

12

 

10

suma

18 775,44

74

64

Tabela Nr 7. Zasiłki okresowe w rozbiciu

Zasiłki okresowe z tytułu

kwota

Liczba świadczeń

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie

bezrobocia

 

10 934

 

34

9

długotrwałej choroby

 

2 760

 

10

3

niepełnosprawności

 

7 199

 

30

7

Inne przyczyny

 

3 381

 

10

3

suma

24 274

84

22

3.     Wsparcie w środowisku - praca socjalna z podopiecznym

Jak wspomniano na wstępie niniejszego sprawozdania praca socjalna jest jednym z głównych zadań pracownika socjalnego. Istota pomocy społecznej ma bowiem na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

W 2008 roku samą pracą socjalną objęto 42 rodziny. Ponadto pracą socjalną objęte były również osoby wnioskujące o pomoc finansową (149)  i członkowie ich rodzin ( 532).

Pracą socjalną obejmuje się wszystkie osoby i rodziny, które trafiają do Ośrodka Pomocy Społecznej bez względu na ich dochód. Podobnie jest z interwencją kryzysową czy poradnictwem specjalistycznym.

Tabela Nr 8. Praca w środowisku

 

Praca socjalna

Interwencja kryzysowa

Poradnictwo specjalistyczne

Działania podjęte w ramach Niebieskiej Karty

Wnioski skierowane do GKRPA

”

‚

”

‚

”

‚

-

-

 

2007

 

200

Â40

601

Â97

19

42

42

147

3

4

 

2008

 

149

Â42

532

Â110

40

58

56

194

9

7

 

Dynamika

 

- 51

 + 2

- 69

Â+ 13

+ 21

+ 16

+ 14

+ 47

+ 6

+ 3

” Liczba rodzin

‚ Liczba osób w rodzinach

 w tym: sama praca socjalna, bez świadczeń pieniężnych

4.     Programy pomocowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2008 roku finansowane ze środków własnych oraz środków rządowych

Tradycją Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach jest organizowanie spotkania opłatkowego dla osób niepełnosprawnych. W 2008 roku spotkanie wigilijne odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Przystań pod Różą" w Solcu. Podczas spotkania zaproszeni goście (51 osób niepełnosprawnych, 14 opiekunów oraz władze Gminy) obejrzeli krótkie Jasełka przygotowane przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Krzykosach oraz wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek przygotowanego przez zespół GAMA pod kierunkiem Pani Anny Becela. Po wspólnym posiłku rozdano niepełnosprawnym świąteczne upominki.

Ogólny koszt zorganizowania spotkania wyniósł 4 902,64 zł, z tego: 2 400,00 zł pokryto z dotacji PFRON, kwota 2 502,64 zł stanowiła środki własne.

Wśród dodatkowych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy należy wymienić również systematyczne odwiedziny u samotnych osób w podeszłym wieku. Wizyty pracowników socjalnych mają na celu udzielenie wsparcia oraz zdiagnozowanie potrzeb osoby samotnej dotyczących potrzeby pomocy w zakresie wykonywania codziennych czynności. W przypadku wystąpienia takich potrzeb Gmina winna bowiem zabezpieczyć usługi opiekuńcze u osoby wymagającej pomocy.

Od marca 2006 roku w programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpisała się pomoc rzeczowa w postaci darów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy. W roku 2008 do skorzystania z pomocy rzeczowej uprawnione były osoby lub rodziny spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dary żywnościowe w 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach rozdawał dnia 17 czerwca. Przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzykosach, korzystając z pomocy członków koła CARITAS przy Parafii Św. Katarzyny w Solcu, Ośrodek wydał:

8 541 l mleka

657 sztuk dżemu

689,85 kg sera żółtego

657 sztuk dań gotowych

Z pomocy skorzystały 178 rodziny, tj. 657 osób z terenu gminy Krzykosy.

W 2008 roku Ośrodek kontynuował realizację programu finansowanego w ramach środków PFRON  „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie".

W ramach programu Gmina otrzymała dotację w wysokości 33 906,90 zł z czego 827,00 zł stanowi kwotę przeznaczoną na obsługę programu. Realizacja programu trwa do czerwca 2009r. W ramach programu objęto wsparciem 35 dzieci z terenu gminy.

Tabela Nr 9. Realizacja programu „Uczeń na wsi"

 

Liczba uczniów

Kwota na realizację programu

 

2007

 

34

76 316,38

2008

35

 

33 906,90

 

5.     Realizacja projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2008 roku Ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „DAJMY SOBIE SZANSĘ - INTEGRACJA poprzez ROZWÓJ" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Umowa ramowa na realizację projektu, podpisana 24.09.2008r., obejmuje lata 2008 - 2013. Przez okres trwania projektu Ośrodek jest zobowiązany co roku składać wniosek o dofinansowanie wskazanych w nim działań.

Realizacja projektu w roku 2008 rozpoczęła się w kwietniu, zakończyła w grudniu. Celem projektu realizowanego w 2008 roku była aktywizacja zawodowa kobiet i poprawa funkcjonowania ich rodzin. W projekcie wzięły udział 4 kobiety z terenu gminy Krzykosy. Uczestniczki projektu uzyskały wsparcie psychologiczne, pomoc doradcy zawodowego oraz ukończyły kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej (w harmonogram kursu wpisano także zajęcia z podstawy obsługi komputera).

Ze środków pozyskanych z EFS zakupiono na potrzeby Ośrodka laptopa, niszczarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, faks). Ponadto w ramach pozyskanych środków sfinansowano wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu. Szczegółowe zestawienie wydatków w ramach środków EFS stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Ogólny koszt realizacji projektu wyniósł 47 421,08 zł, w tym dofinansowanie z EFS - 42 441,87 zł, wkład własny - 4 979,21  zł.

BILANS POTRZEB gminy w zakresie pomocy społecznej

Kadra Ośrodka   

Na dzień 31.12.2008 roku w Ośrodek zatrudniał 3 pracowników socjalnych. Zgodnie z ustawowymi wymogami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach winno być zatrudnionych 4 pracowników socjalnych. Jest to o tyle istotne, iż pełne zatrudnienie w jednostce jest konieczne w przypadku, gdy Ośrodek chciałby w przyszłości aplikować o środki unijne w ramach projektu systemowego. Ponadto w ostatnim czasie zmienia się charakter pracy w Ośrodku. Wynika to zarówno ze zmian legislacyjnych jak i z potrzeb społeczności lokalnej. Czas pracy z podopiecznym znacznie się wydłuża ze względu na szereg przeszkód życiowych, które rozwiązuje przy wsparciu i merytorycznej pomocy pracownika socjalnego.

W związku z powyższym w 2009 roku istnieje realna potrzeba zatrudniania czterech pracowników socjalnych.

Ponadto, w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Gminę usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają wsparcia w tym zakresie, istnieje konieczność zatrudnienia opiekunki. W związku z potrzebą zapewnienia usług opiekuńczych na terenie Gminy od 18 grudnia 2008 roku Ośrodek zatrudnia  1 opiekunkę, w ramach przygotowania zawodowego. Zgodnie z umową przygotowanie zawodowe trwa do 17 czerwca 2009. W miesiącu czerwcu 2009 wystąpi zatem potrzeba zatrudnienia opiekunki realizującej usługi opiekuńcze.

Środki finansowe konieczne na zatrudnienie dodatkowej kadry Ośrodka szacuje się na kwotę 48 300,00

Zasoby

Kolejną potrzebą w zakresie pomocy społecznej jest poszerzenie oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni w swojej pracy z rodzinami napotykają coraz częściej potrzebę udzielenia specjalistycznego wsparcia psychologicznego i prawnego. Z rozeznania środowiska wynika również, że pomoc świadczona w godzinach pracy Ośrodka jest niewystarczająca. Pracownicy Ośrodka zmuszeni są do interwencji w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych, szczególnie tam gdzie zagrożone jest dobro małoletnich dzieci. W związku z powyższym istnieje potrzeba rozszerzenia oferty pomocy w ramach działań Ośrodka. Odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska byłoby utworzenie Ośrodka Wsparcia.