Uchwała Nr XXII/125/2008

 UCHWAŁA NR XXII/125/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę  na dokonanie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Krzykosy, oznaczonej działką nr 500/5 o pow. 0,0343 ha, położonej w Krzykosach na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 500/3 o pow. 0,0343 ha stanowiącą własność Pani Mieczysławy Siemieniec zam. Krzykosy ul. Główna 33.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.