Uchwała Nr XXI/114/2008

UCHWAŁA NR XXI/114/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 14a. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) Przedszkole w Krzykosach z oddziałem zamiejscowym w Solcu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzykosach z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat,

2) Przedszkole w Sulęcinie wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sulęcinie z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

3) Przedszkole w Sulęcinku wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

4) Przedszkole w Murzynówku wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

5) Przedszkole w Pieczkowie z filią w Witowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

6) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Krzykosach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzykosach dla dzieci 6 letnich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/117/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2008r.