Zarządzenie nr 196/2010 z dnia 23 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr  196/2010

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  23 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010 Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca  2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 7 maja  2010r

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010r.

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 189/2010 z dnia 25 maja 2010r

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 191 /2010 z dnia 15 czerwca 2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/260/2010 z dnia 29 czerwca 2010r

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 19.591,00 zł i po zmianach wynoszą 16.379.727,34 zł,

w tym:

- dochody bieżące  15.805.090,34 zł,

- dotacje na zadania zlecone  2.384.829,00 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 1         

2.  Zwiększa się wydatki o kwotę  14.429,00 zł i po zmianach wynoszą 19.867.090,95 zł,

 w tym:

- wydatki bieżące 15.693.935,47 zł,

 - wydatki na zadania zlecone  2.384.829,00 zł,

  zgodnie z  załącznikiem nr 2.

  § 2.  1.W załączniku Nr 1 do Uchwały  wprowadza się  zmiany  określone załącznikiem  nr 1 do niniejszego Zarządzenia.   

           2.W załączniku Nr 2do Uchwały  wprowadza się  zmiany  określone załącznikiem  nr 2

 do niniejszego Zarządzenia.   

           3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.   

 § 3.   Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy.                 

  § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                               (-) inż. Andrzej Janicki

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy

Nr  196/2010  z dnia 23 lipca 2010r.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę :

- rozdział 40002 -wydatki : dokonano przesunięć miedzy paragrafami

Dz. 750 Administracja publiczna:

-rozdział 75056- dochody i wydatki: na podstawie zawiadomienia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010r zwiększono plan dochodów §2010 o kwotę 14.329,00zł  z przeznaczeniem na realizację zadań Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Jednocześnie wprowadzono kwotę po stronie wydatków w § 3020, § 4110, § 4120 na dodatki dla oddelegowanych pracowników urzędu oraz w, § 4410, § 4740 na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

- rozdział 75107 -wydatki : dokonano przesunięć między paragrafami

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85213- dochody i wydatki : Na podstawie zawiadomienia Wojewody Nr FB.I-3.3011-195/10 z dnia 30 czerwca 2010r. zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.  Jednocześnie wprowadzono kwotę po stronie wydatków w § 4130.

- rozdział 85219 dochody : Na podstawie zawiadomienia Wojewody Nr FB.I-3.3011-202/10 z dnia 16 lipca  2010r. zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 5.162,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego wynikającego  z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- rozdział 85295- dokonano przesunięć między paragrafami.                                                                      

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                               (-) inż. Andrzej Janicki