Zarządzenie nr 199/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie Nr  199/2010

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  16 sierpnia 2010r.

zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Krzykosy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

           

Na podstawie art. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010 Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

        § 1. W Zarządzeniu Nr 196/2010 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 23 lipca 2010 roku  w  sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się zmiany dotyczące zwiększenia dochodów o kwotę 5.162 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego wynikającego  z  art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia „ Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2010r."

 

      § 2.   Zarządzenie  wraz  z  załącznikiem  podlega  ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.       

         

      § 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                               (-) inż. Andrzej Janicki