Zarządzenie nr 200/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie Nr  200/2010

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  19 sierpnia 2010r.

   

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Na podstawie art. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010 Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca  2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 7 maja  2010r

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010r.

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 189/2010 z dnia 25 maja 2010r

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 191 /2010 z dnia 15 czerwca 2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/260/2010 z dnia 29 czerwca 2010r

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 196 /2010 z dnia 23 lipca 2010r

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 199 /2010 z dnia 16 sierpnia 2010r

 

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 30.413,00 zł i po zmianach wynoszą 16.404.978,34 zł,

w tym:

- dochody bieżące  15.830.341,34  zł,

- dotacje na zadania zlecone  2.384.829,00 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 1      

2.  Zwiększa się wydatki o kwotę  30.413,00 zł i po zmianach wynoszą 19.897.503,95 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 15.724.348,47 zł,

- wydatki na zadania zlecone  2.384.829,00 zł,

          zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 2.  1.  W załączniku Nr 1 do Uchwały  wprowadza się  zmiany  określone załącznikiem  nr 1 do niniejszego Zarządzenia.   

2.  W załączniku Nr 2do Uchwały  wprowadza się  zmiany  określone załącznikiem  nr 2 do niniejszego Zarządzenia.       

§ 3.   Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy.                 

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.