WAŻNE!

2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ikona DOC Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice [61 KB]

Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Ikona PDF Obwieszczenie SKO Nr 1 [496 KB]
Ikona PDF Obwieszczenie SKO Nr 2 [538 KB]
Ikona PDF Obwieszczenie SKO Nr 3 [511 KB]
Ikona PDF Obwieszczenie SKO Nr 4 [465 KB]

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z odcinkami tłocznymi

Ikona DOC Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [32 KB]
Ikona DOC Opinia [16 KB]
Ikona DOC 
Uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia [14 KB]
Ikona DOC Oświadczenie dla wniosków gminnych [14 KB]

Omyłka pisarska

Krzykosy, dnia 19 lutego 2021 r.

OSR.6220.4.7.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z wydaną decyzją administracyjną

POSTANAWIAM

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Krzykosy
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 sierpnia 2020 r. (znak: OSR.6220.4.5.2020)
dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Borowo-Sulęcin położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 20/3, 21/1, 21/3, 22/1, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 42, 60/1, 66, 68/1, 68/2, 271, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 278/2, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 284/7, 310, 324/3, 324/5, 326/1, 522/1, 522/3, 631, 632, 9142/2, obręb Sulęcinek, oraz 97/1, 97/2, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 118/1, 118/2, 119/1, 123/1 obręb Sulęcin.

Do wyżej wymienionej decyzji postanawiam wpisać: nr działki ewidencyjnej 99/5, obręb Sulęcin.

UZASADNIENIE

W decyzji z dnia 20 sierpnia 2020 r. nie wpisano działki nr ewidencyjny 99/5, obręb Sulęcin.
W dokumentacji dla wyżej wymienionej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymieniona została działka nr ewidencyjny 99/5, obręb Sulęcin. Należy stwierdzić, że zarówno organ wydający decyzję, jak i organy opiniujące brały pod uwagę cały zgromadzony materiał dowodowy i uwzględniły w swoich opiniach niniejszą działkę.
Opisany powyżej błąd jest błędem pisarskim, popełnionym omyłkowo przy redagowaniu tekstu. Błąd ten nosi znamiona omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis art. 113 § 1 k.p.a. stanowi, iż organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Należy wskazać, że dokonanie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej nie prowadzi do zmiany decyzji, albowiem pozostałe elementy decyzji (data wydania, strony, organ wydający) zostały określone prawidłowo.
W niniejszej sprawie nie doszło do błędnego zastosowania przepisów prawa materialnego ani procesowego.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzykosy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Departament Środowiska
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
3.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska
4.Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
5. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia 11 lutego 2021 r.

OSR.6220.7.6.2020

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)., w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z projektowanego złoża: GARBY ŁJB V w granicach projektowanego Obszaru Górniczego położonego GARBY ŁJB V na dz. nr 19/3,obręb: Garby, gmina Krzykosy.

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:

  • zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
  • opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania). Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Otrzymują:
1. WPPHU BARTEZ S.C. Łukasz i Jakub Bartkowiak
Garby 8
63-23 Sulęcinek
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska- Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131, tel. 661-217-158

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia

 

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 2 lutego 2021 r.

Ikona PDF Obwieszczenie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2021-2024 [489 KB]