WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr 74/2012 z dnia 16 luego 2012 r.

Zarządzenie Nr 74/2012
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok,
zmienionej Uchwałą Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł i po zmianach wynoszą 19.223.000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące 17.060.161,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone 2.030.184,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł i po zmianach wynoszą 18.673.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 16.678.834,15 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.030.184,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki