WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr 78/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 78/2012
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok,

zmienionej:

Uchwałą Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Nr 74/2012 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 lutego 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki