WAŻNE!

Zarządzenia 2014

Zarządzenie nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 185/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki