WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXII/152/2012

 

UCHWAŁA Nr XXII/152/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011  z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 74/2012 z dnia 16 lutego 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 78/2012 z dnia 27 lutego 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/114/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 85/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/128/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/129/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/145/2012 z dnia 13 września 2012r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie            21.078.990,00

  z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                             18.284.194,00

-   dochody majątkowe w kwocie                                                         2.794.796,00

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                            2.477.597,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.846.880,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między   jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                                     47.250,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 6,

     

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie               20.020.990,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                            17.600.214,15

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                        2.420.775,85

               zgodnie z załącznikiem Nr 4.

             

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych         

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.477.597,00 zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 114.304,00.zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          988.301,48 zł,

         zgodnie  z załącznikiem Nr 5

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.  Nadwyżka budżetu w kwocie 1.058.000,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

 

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości   2.031.219,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 793.420,49 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł."

 

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                         525.054,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  publicznych                54.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 

 7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w    kwocie  96.500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9".

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej   uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej   uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej   uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej   uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej   uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej   uchwały.

10. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej   uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Załączniki: