Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR I/2/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania stwierdza się wybór radnego Wiesława Zająca na Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadzący obrady

Radny Senior

Stanisław Litke