Uchwała Nr XXXIV/235/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/235/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 roku

  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 594 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 , poz. 938 ze zmianami) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zaciągnąć w roku 2013 długoterminowy kredyt w wysokości do 380.000,- PLN (słownie: trzystaosiemdziesiąttysięcyzłotych 00/100), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

 

 

§ 2

Spłata kredytu z odroczonym terminem spłaty nastąpi w latach 2017-2020, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

 

§ 3

Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4

Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając