Uchwała Nr XXXIV/236/2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/236/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,40 zł od 1 ha powierzchni,

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r. poz. 5032).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając