Uchwała Nr XXXIV/238/2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/238/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 740,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 910,00

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1170,00

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1240,00

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1520,00

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1670,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1100,00

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1520,00

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1670,00

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1790,00

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1930,00

 

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1790,00

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2200,00

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2200,00

 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1370,00

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1520,00

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1790,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1250,00

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1520,00

- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1790,00

- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 2100,00

- równej lub wyższej niż 25 ton - 2100,00

 

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

- równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1930,00

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2210,00

- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 3120,00

- równej lub wyższej niż 31 ton - 3120,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1380,00

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1670,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1790,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1930,00

- równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2070,00

- powyżej 36 ton - 2350,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2070,00

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2350,00

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1790,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1930,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2070,00

- równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2410,00

- powyżej 36 ton - 2590,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2340,00

- równej lub wyższej niż 40 ton - 3120,00

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 290,00

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 210,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 360,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 480,00

- równej lub wyższej niż 36 ton - 480,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 410,00

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 830,00

- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1360,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1540,00

 

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 920,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1260,00

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 300,00

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 440,00

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 770,00

 - równej lub wyższej niż 36 ton - 770,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 510,00

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1280,00

- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1760,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 2320,00

 

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1290,00

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1730,00

 

10) od autobusów:

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc - 1100,00 zł

b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1120,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając