Uchwała Nr XXXIV/233/2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/233/2013

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/201/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/208/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/220/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 152/2013 z dnia 31 lipca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/227/2013 z dnia 24 września 2013r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 20.033.671,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.084.293,09

- dochody majątkowe w kwocie 1.949.377,91

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.549.817,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.310.153,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.500,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 20.417.477,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.568.293,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 1.849.183,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                       

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.549.817,65

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 264.165,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 973.792,56

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 383.806,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów."

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.709.838,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

5)     § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.326.032,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

6)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.721.858,12 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

7)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 565.165,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 52.500,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

8)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „ § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 1.221.858,12

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

9)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

            kwocie 93.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

 

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

11) § 12 otrzymuje brzmienie:

„ §12. Tworzy się rezerwy:

         1) ogólną w wysokości 53.400,00

         2) celowe w wysokości 42.000,00

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00

 

12)  § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11. „

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

9. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

10. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając