Uchwała Nr XXXIV/240/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/240/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) i art.3051 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki nr 71 w obrębie Pięczkowo, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00022417/8 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60- 479- Poznań, która polegać będzie na możliwości wybudowania urządzeń do doprowadzenia energii elektrycznej, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając