Uchwała Nr XXXIV/241/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/241/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 187/1 o powierzchni 0,7282ha, położonej w miejscowości Krzykosy, stanowiącej własność gminy Krzykosy, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1D/00023284/3.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając