Uchwała Nr XXXIV/243/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2013 r.

 

w sprawie przekazania skargi mieszkańców do rozpatrzenia Wójtowi Gminy.

 

Na podstawie art. 229 pkt 2, art. 231, art. 234 pkt 1 i art. 236 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po zapoznaniu się ze skargą mieszkańców - Pana .... przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczącą nienależytego prowadzenia przez Wójta Gminy postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na działce 890 położonej w Pięczkowie uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy stwierdza, że w sprawie stanowiącej przedmiot skargi od 2010 roku toczy się postępowanie administracyjne.

 

§ 2. Aktualnie organ II instancji po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta uchylił tę decyzję i przekazał w dniu 18.10.2013 r. sprawę Wójtowi Gminy do ponownego rozpatrzenia.

 

§ 3. Wobec faktu, że w sprawie toczy się postępowanie administracyjne postanawia się o przekazaniu skargi do rozpatrzenia Wójtowi, jako organowi właściwemu.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, który zobowiązany jest zawiadomić skarżących o przekazaniu skargi wraz z uzasadnieniem.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając